HLAVNI STRANA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH CESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Čtvrtek 05.12.2019Zákony a předpisy

kterými se řídí městské a obecní úřady

 • Instrukce č. 1/1992 Sb.
  Ministerstva vnitra ČR o spisové službě
 • Metodický pokyn č. PO-4537/IZS/2001
  Příprava členů a místa zasedání krizových štábů kraje, okresu a obcí
 • MŽP č. 06/97
  Povodňové plány
 • Nařízení vlády č. 100/1999 Sb.
  o ochraně před povodněmi
 • Nařízení vlády č. 108/1994 Sb.
  kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony
 • Nařízení vlády č. 172/2001 Sb.
  k provedení zákona o požární ochraně
 • Nařízení vlády č. 253/1992 Sb.
  o platových poměrech zaměstnanců státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 27/1975 Sb.
  o ochraně před povodněmi
 • Nařízení vlády č. 397/1992 Sb.
  kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii
 • Nařízení vlády č. 424/2001 Sb.
  kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se oznamuje pracovní úraz a zasílá záznam
 • Opatření čj. 283/76 104/2000
  Ministerstva financí kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní uzávěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, ÚSC a příspěvkové organizace
 • Směrnice č. 41658/2001 postup kraje, okresu a obcí k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou
 • Směrnice PO-4536/IZS/2001 organizační uspořádání krizových štábů kraje, okresu a obcí
 • Usnesení č. 2/1993 Sb.
  Listina základních práv a svobod
 • Vyhláška č. 103/1995 Sb. o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí
 • Vyhláška č. 131/1998 Sb.
  Mininsterstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
 • Vyhláška č. 132/1998 Sb.
  Mininsterstva pro místní rozvoj kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
 • Vyhláška č. 135/2001 Sb.
  Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
 • Vyhláška č. 137/1998 Sb.
  Mininsterstva pro místní rozvoj o obecně technických požadavcích na výstavbu
 • Vyhláška č. 174/1994 Sb.
  kterou se stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 • Vyhláška č. 18 - 21/1979 Sb.
  vyhrazené tech. zařízení, jejich novelizace č. 551, 552, 553, 554/1990 Sb.
 • Vyhláška č. 20/1979 Sb.
  vyhrazená el. zařízení, zajištění bezpečnosti, ve znění vyhlášky č.553/1990 Sb.
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb.
  Ministerstva vnitra ČR kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Vyhláška č. 213/1999 Sb.
  bezpečnost práce při provozu a údržbě vozidla
 • Vyhláška č. 231/1996 Sb.
  Ministerstva vnitra ČR kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb.
  Ministerstva vnitra ČR o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
 • Vyhláška č. 30/2001 Sb.
  Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
 • Vyhláška č. 32/1965 Sb.
  o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění
 • Vyhláška č. 324/1990 Sb.
  bezpečnost práce při stavebních pracích
 • Vyhláška č. 40/2001 Sb.
  Ministerstva financí o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku (každoroční aktualizace)
 • Vyhláška č. 444/2001 Sb.
  Ministerstva financí kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2002 (každoroční aktualizace)
 • Vyhláška č. 445/2001 Sb.
  Ministerstva práce a sociálních věcí kterou se pro účely cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot (každoroční aktualizace)
 • Vyhláška č. 46/1978 Sb.
  hygienické požadavky na pracovní prostředí
 • Vyhláška č. 48/1982 Sb.
  základní požadavky bezpečné práce
 • Vyhláška č. 50/1978 Sb.
  odborná způsobilost v elektrotechnice
 • Vyhláška č. 55/1976 Sb.
  o rodném čísle, ve znění vyhlášky FMV č. 166/1980 Sb.
 • Vyhláška č. 55/1991 Sb.
  zdokonalování řidičů
 • Vyhláška č. 88/1996 Sb.
  Ministerstva vnitra ČR se kterou se provádí zákon o obecní policii
 • Vyhláška č. 89/2001 Sb.
  stanovení podmínek kategorizací prací
 • Zákon č. 103/1990 Sb.
  kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
 • Zákon č. 109/2001 Sb.
  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 116/1990 Sb.
  o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/2001 Sb.
  o veřejných sbírkách
 • Zákon č. 119/1992 Sb.
  o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb.
  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb.
  o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 130/1974 Sb. úplné znění č. 458/1992 Sb.,
  o státní správě ve vodním hospodářství
 • Zákon č. 130/2000 Sb.
  o volbách do zastupitelstev krajů
 • Zákon č. 133/1985 Sb. ve znění zákona č. 67/2001 Sb.,
  o požární ochraně
 • Zákon č. 133/2000 Sb.
  o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • Zákon č. 138/1973 Sb.
  o vodách
 • Zákon č. 140/1961 Sb. Trestní zákon, v platném znění
 • Zákon č. 140/2000 Sb.
  nařízení vlády, v platném znění
 • Zákon č. 141/1961 Sb.
  o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 142/1991 Sb.
  vyhrazené tech. zařízení, jejich novelizace č. 551, 552, 553, 554/1990 Sb.
 • Zákon č. 143/1992 Sb.
  o platu a odměně za pracovní pohotovost, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 152/1994 Sb.
  o stanovení stálých volebních okrsků
 • Zákon č. 164/1993 Sb.
  kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Zákon č. 172/1991 Sb.
  o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 174/1968 Sb.
  ve znění zákona č. 124/2000 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • Zákon č. 19/1997 Sb.
  o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 20/1966 Sb.
  o péči o zdraví lidu
 • Zákon č. 200/1990 Sb.
  o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 210/1993 Sb.
  kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státuna jiné osoby a o Fondu národního majetu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb. a zákona č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 • Zákon č. 217/2000 Sb.
  o mzdě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/1999 Sb.
  o branné povinnosti
 • Zákon č. 218/2000 Sb.
  o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • Zákon č. 219/1999 Sb.
  o ozbrojených silách ČR
 • Zákon č. 22/1997 Sb.
  o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 • Zákon č. 220/1999 Sb.
  o průběhu základní nebo náhradní vojenské služby, o vojenských cvičeních
 • Zákon č. 222/1999 Sb.
  o zajišťování obrany ČR
 • Zákon č. 224/1992 Sb.
  o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Zákon č. 229/1991 Sb.
  o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 238/2000 Sb.
  o hasičském záchranném sboru ČR
 • Zákon č. 239/2000 Sb.
  o integrovaném záchranném systému
 • Zákon č. 240/2000 Sb.
  o krizovém řízení, krizový zákon
 • Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • Zákon č. 243/2000 Sb.
  o rozpočtovém určení výnosu některých daní ÚSC a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
 • Zákon č. 245/2000 Sb. o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
 • Zákon č. 250/2000 Sb.
  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 257/2001 Sb.
  o knihovnách
 • Zákon č. 258/2000 Sb.
  o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 262/1992 Sb.
  kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb.
 • Zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem
 • Zákon č. 275/1994 Sb.
  kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolámí autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb.
 • Zákon č. 288/1995 Sb.
  o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 29/1984 Sb.
  o soustavě ZŠ, středních, základních, uměleckých, učilištích,speciálních a vyšší odborné školy
 • Zákon č. 291/1991 Sb.
  o základní škole
 • Zákon č. 301/2000 Sb.
  o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 328/1991 Sb.
  o konkursu a vyrovnání v platném znění
 • Zákon č. 328/1999 Sb.
  o občanských průkazech
 • Zákon č. 329/1999 Sb.
  o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)
 • Zákon č. 337/1992 Sb.
  o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 343/1992 Sb.
  o archivnictví, kterým se mění a doplňuje zákon č. 97/1974 Sb.
 • Zákon č. 352/2001 Sb.
  o užívání státních symbolů ČR
 • Zákon č. 353/2001 Sb.
  kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Zákon č. 357/1992 Sb.
  o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 360/1992 Sb.
  o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu techniků činných ve výstavbě
 • Zákon č. 361/2000 Sb.
  o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • Zákon č. 368/1992 Sb.
  o správních poplatcích, v platném zněníLI>Zákon č. 37/1989 Sb.
  o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 • Zákon č. 38/1995 Sb.
  o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 40/1964 Sb.
  Občanský zákoník, v platném znění
 • Zákon č. 41/1993 Sb.
  o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb.
 • Zákon č. 425/1990 Sb.
  o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
 • Zákon č. 43/1994 Sb.
  kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 455/1991 Sb.
  o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 469/2000 Sb.
  nařízení vlády, v platném znění
 • Zákon č. 491/2001 Sb.
  zákon o volbách do zastupitelstev obcí
 • Zákon č. 50/1976 Sb.
  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 513/1991 Sb.
  Obchodní zákoník, v platném znění
 • Zákon č. 553/1991 Sb.
  o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb.
  o účetnictví
 • Zákon č. 564/1990 Sb.
  o státní správě a samosprávě ve školství
 • Zákon č. 570/1991 Sb.
  o živnostenských úřadech, v platném znění
 • Zákon č. 586/1992 Sb.
  o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/1992 Sb.
  o ochraně spotřebitele, v platném znění
 • Zákon č. 71/1967 Sb.
  o správním řízení (správní řád), v platném znění
 • Zákon č. 76/1978 Sb.
  o školských zařízeních
 • Zákon č. 83/1998 Sb.
  kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • Zákon č. 84/1990 Sb.
  o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 85/1999 Sb.
  o právu petičním
 • Zákon č. 85/2001 Sb.
  úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn
 • Zákon č. 90/1996 Sb. kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.
 • Zákon č. 99/1963 Sb.
  občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mankovice.cz

Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Petr Vlk org. 56, 01.03.2004 v 12:43 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®