HLAVNI STRANA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH CESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Neděle 05.07.2020Park U Stadionu

Tento významný krajinný prvek se nachází v okrajové části města Český Těšín na příjezdu od Frýdku - Místku, v nadmořské výšce 290 m n.m. Jeho bezprostřední okolí je značně různorodé. Sousedí s dopravním hřištěm, objektem střední odborné školy, se stadionem, který tvoří celou západní hranici parku, nachází se poblíž sídliště ve Svibici.

V roce 1995 město zadalo zpracovat studii řešení parku "U Stadionu". V té době bylo toto území v silně zanedbaném stavu, se zcela rozlišnými přírodními podmínkami (např. půdní vlhkost) i se zcela rozdílným výchozím stavem daným rozdílným přístupem v minulosti.

Toto hledisko rozčlenilo řešení parku na dvě části: severní plochu (I. etapa - bývalá skládka) a jižní plochu (II.etapa - zanedbaný porost s vypuštěnými rybníky). Odlišné přírodní podmínky a další faktory se podepsaly na rozdílnosti porostů. Na základě podrobné analýzy byly stanoveny postupné kroky pěstebních opatření. Cílem bylo zformovat hlavní prostorotvorný činitel - porosty s maximálním využitím jejich současného potenciálu.

Se stavbou I. etapy se začalo v roce 1995 a dokončena byla v roce 1997. Dříve byla tato plocha tvořena skládkou stavebního odpadu, zanedbaným ruderalizovatelným vícepatrovým porostem, terénními sníženinami. Pracovalo se na složitých pracovních úpravách, jako jsou terénní modelace, založení vegetační clony, úprava povrchů, vyčištění ploch, výchova porostu, založení trávníků, bylinného, keřového a stromového patra a vybavenost parku.

Na stavbě bylo v I. etapě proinvestováno 3.946.000,- Kč.
V roce 2000 byla v této části parku provedena dle zpracované projektové dokumentace dosadba 31 ks stromů v celkové výši 152.000,- Kč.

Obsahem II. etapy realizace byl také podrobný dendrologický průzkum a vyhodnocení aktuálního stavu stromů, které tvoří významný krajinný prvek
Se stavbou této části se začalo v roce 2001 a předpokládaná doba dokončení díla je v roce 2003. Tato akce si vyžádá finanční náklady ve výši přes 3 mil. Kč včetně rekonstrukce vodní nádrže.

Město Český Těšín obdrželo na tuto stavbu státní podporu z Fondu životního prostředí ČR v Praze, a to ve výši 437.600,- Kč. Státní podpora byla poskytnuta na práce související s arboristikou a s dosadbou stromů a keřů.

Park je tvořen porosty vzrostlých stromů, zejména dubu letního, kterého je více než 50 % z celkového počtu cca 300 významnějších stromů. Dále jsou z dřevin zastoupeny jasan ztepilý, olše lepkavá, javor klen a mléč, vrba bílá, bříza bradavičnatá a další dřeviny. Podrost tvoří bezy černé, hlohy, třešně ptačí, lísky obecné a další keře. Stáří nejstarších stromů je odhadováno na více než 100 let.

V daném území se v minulosti rovněž nacházely vodní plochy. Ve velké míře se právě na hrázích bývalých vodních ploch nacházejí nejcennější porosty dřevin - stromořadí dubu letního. Některé z vodních ploch byly obnoveny a v současné době tvoří spolu se vzrostlou zelení v blízkosti základní školy, stadionu a sídliště významný krajinný prvek z hlediska tvorby krajiny i ochrany přírody.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Park nebo sad
AKTUALIZACE: Radka GAJDUŠKOVÁ (Beskydy-Valašsko, racr) org. 56, 17.05.2004 v 12:13 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®