HLAVNI STRANA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH CESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Sobota 04.07.2020Přírodní rezervace Kanada

PR Kanada, 12. 7. 2002
PR Kanada, 12. 7. 2002
Přírodní rezervace Kanada

Základní údaje:
Slepé (odstavené) rameno řeky Moravy, asi 1,3 km západně od obce Kněžpole, nadmořská výška 180 m, k. ú. Kněžpole. Výměra: 18,7303 ha. Vyhlášeno nařízením Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 1/1998 ze dne 9.3.1998.

Motiv ochrany:
Bohatý výskyt ohrožené vodní a mokřadní flóry a fauny typické pro tento druh biotopu.

Geologie, půdní poměry:
Rezervace leží v nivě řeky Moravy. Podloží je tvořeno usazeninami Vídeňské pánve, na kterých se nacházejí kvartérní sedimenty, v jejich spodních vrstvách leží fluviální štěrkopísky a na nich písčité povodňové hlíny. Pod břehovými porosty jsou půdy typu fluvizemí.

Botanika:
V tůni se vyskytuje vzácná kotvice plovoucí (Trapa natans), leknín bílý (Nymphaea alba), stulík žlutý (Nuphar luteus), na březích, mělčinách a obnažených dnech rostou kosatec žlutý (Iris pseudacorus), žabník jitrocelový (Allisma plantago-aquatica), šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), orobinec úzkolistý (Typha angustifolia), šáchor hnědý (Cyperus fuscus), zevar vzpřímený (Sparganium erectum), šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia) aj.

Zoologie:
Jde o významnou lokalitu hmyzu, obojživelníků, plazů, ryb a ptáků. Vyskytuje se zde rosnička zelená (Hyla arborea), skokan zelený (Rana esculenta) a s. ostronosý (Rana arvalis), ropucha obecná (Bufo bufo), užovka obojková (Natrix natrix) a podplamatá (Natrix tessellata). Společenstvo ryb se skládá minimálně z deseti druhů. Ze zajímavých druhů motýlů zde byly pozorovány charakteristické druhy lužních lesů, např. stužkonoska vrbová (Catocala electa), s. olšová (Catocala nupta), s. modrá (Catocala fraxini) a černoproužka topolová (Archieris puella).

Lesnictví:
Vlastní rameno obklopuje lužní les s bohatou skladbou původních dřevin - dub letní (Quercus robur), jilm vaz (Ulmus laevis), topol bílý (Populus alba) a černý (Populus nigra), vrba křehká (Salix fragilis), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a j. úzkolistý (Fraxinus angustifolia) .

Management, ohrožení, návrhy opatření:
Je vyloučen intenzivní chov ryb a čerpání vody. V roce 1995 byl vysazen amur bílý (Ctenopharyngodon idella), který svou potravní specializací na vodní rostliny ohrožuje vzácné druhy rostlin. Tento problém je těžko řešitelný.

Historie:
Rameno vzniklo umělým zásahem při regulaci řeky Moravy ve třicátých letech 20. století. Postupem času se zde vytvořila pozoruhodná společenstva rostlin a živočichů a již od 50. let 20. stol. je uváděno jako významná botanická a zoologická lokalita s návrhem na ochranu.


Literatura:
Rezervační kniha PP Kanada, dep. KÚ Zlín.
Boukal M. & Trávníček D. (1995): Faunistic records from the Czech Republic - 24. - Klapelkiana, 31: 65-68, Praha

Hrabec J. (1997): Mokřady Hradišťského příkopu I. - Kněžpolský les a rameno Kanada. Veronica Brno.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, s. 134.

Šálek, P. (2001): Průzkum vážek, obojživelníků a ptáků v mokřadech Hradišťského příkopu, v okrese Uherské Hradiště. Ms. 129 s., Hulín, listopad 2001.

Šnajdara P., Hrabec J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. 3. upravené a rozšířené vydání.
Vážka rudá, PR Kanada (12. 7. 2002)
Vážka rudá, PR Kanada (12. 7. 2002)

LOKALIZACE

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 180.00 m
DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 10.03.2004 v 09:22 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®