HLAVNI STRANA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH CESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Čtvrtek 24.10.2019Příroda v okolí obce

Část katastru obce spadá do chráněné krajinné oblasti Poodří
(dále CHKO Poodří), jejíž hranice je vedena po místních komunikacích z Vražného přes střed obce, dále do Hůrky a Bernartic nad Odrou.

CHKO Poodří je mokřadním územím, které zahrnuje především nivu Odry a části navazujících zvýšených teras. Pro své mimořádné hodnoty byla zařazena do sítě mezinárodních mokřadů v rámci Ramsarské konvence.

Na základě přírodních hodnot se území oblasti člení, podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny na 4 zóny: Nejcennější 1. zóna se zároveň nejpřísňějšími ochrannými podmínkami zahrnuje území přírodní památky Meandry Staré Odry (viz. níže) a dále Jesenický díl ( též Bernartský les, Bernartický les, Malý les a jinak). Druhou zónu tvoří zbývající pravidelně zaplavovaná část nivy Odry s trvalými travními porosty, třetí zóna je především orná půda a zastavěné území obce včetně areálu Dolního mlýna se nachází ve čtvrté zóně. Zastavěné území Jeseníku nad Odrou je do CHKO Poodří zahrnuto celé.

Přírodně nejhodnotnější části krajiny si zasluhuji zvýšenou územní ochranu. Zákon na ochranu přírody a krajiny umožňuje vyhlásit tato území např. jako přírodní rezervace, přírodní památky a podobně.

V chráněné krajinné oblasti Poodří je "nejčerstvější" z nich přírodní památka Meandry Staré Odry, která se nachází na hranici katastrů Mankovic a Jeseníka n. O. (na loukách pod železniční tratí, naproti Jesenického rybníka).

Kategorie "přírodní památka" je skutečně výstižný, neboť jde o památku přírodního charakteru - staré meandrující a dnes z velké části zazemněné koryto Odry s množstvím periodických tůní i jednotlivých trvalých tůní. Periodické (vysýchavé) tůně patří k přírodně nejhodnotnějším mokřadním biotopům, a to nejen v chráněné krajinné oblasti Poodří. Během rozlivů vody z Odry nebo tání sněhu se naplňuji vodou, kterou si pak podrží po řadu týdnů často až do léta, kdy vyschnou.

Tyto zvláštní životní podmínky vyhovují některým druhům rostlin a živočichů jako jsou drobní korýši - žábronožky, mokřadní měkkýši a někteří další bezobratlí, z nejnápadnějších a zároveň vzácnějších druhů rostlin je to např. žebratka bahenní.

Mnoho z těchto lokalit bylo v minulosti zavezeno, často při zemědělském hospodaření na loukách. Jednou z nich byla i tůň, která se nachází osamoceně v lukách nedaleko řeky východně od Meandrů Staré Odry., Tato byla využita při vodohospodářských úpravách Odry jako místo, kde se mohla trvale uložit nadbytečná zemina.

V rámci péče o krajinu Správa CHKO Poodří v minulém roce zajistila odtěžení částí návozu a alespoň v omezeném rozsahu obnovení původní tůně. Její další vývoj a osídlování rostlinami a, živočichy bude předmětem sledování v dalších letech.

Dalším důvodem pro vyhlášení přírodní památky jsou původní břehové porosty, které se vyznačují velkou druhovou pestrostí listnatých dřevin, nevyskytují se zde žádné nepůvodní druhy. Vytvářejí poměrně úzký pás v lukách a jsou věkově rozrůzněné.Nápadné a názorné je srovnáni těchto bývalých porostů, už zdáli výškově i barevně různorodých, s jednolitým pásem vrb, který tvoří .současné břehové porosty Odry.

Okolní, každoročně zaplavované louky vytvářejí přirozené ochranné pásmo chráněného území. Jen pro zajímavost - územím prochází hranice mezi Moravou a Slezskem.

Zajímavou geologickou lokalitou je pravobřežní terasový svah Odry podél Malého lesa až k Bernarticím n.O. Říční eroze vedla k seříznutí terasy a vytvoření strmého svahu s množstvím drobných morfologických tvarů. Na jeho utváření se kromě nejvýraznější eroze Odry uplatňovala též zpětná eroze na pramenech, hloubkové vymílání drobnými toky, dešťový ron.

Pestrá geologická stavba a podmáčení paty svahu (vyústění Porubské brány) zapříčinilo vznik četných sesuvů. Výrazným antropogenním tvarem jsou úvozy lesních cest.
Všechny tyto procesy postupně vytvořily dnešní dynamický a místy až nepřehledný reliéf. Probíhají doposud, o čemž svědčí i drobné aktivní sesuvy.

V místech ohybu Odry, na severozápadním okraji Malého lesa, jsou boční erozí Odry odkryty předkvartérní sedimenty slezské jednotky (godulský vývoj, těšínský příkrov).

Jedná se o černošedé, místy jemně slídnaté jílovce, veřovických vrstev (druhohory, sp. křída). Místy se nacházejí polohy šedých střednězrnných pískovců. Dále po toku jsou v pravém břehu odkryty další menší výchozy. Malebnost místa podtrhují i dokonale vyvinuté meandry Odry, které kontrastují s upraveným korytem Luhy. Odra v těchto místech mění v pravém úhlu svůj směr a na celém našem území dále teče k severovýchodu.

Radim Jarošek, Miroslav Kosňovský Správa CHKO Poodří

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Ivana Náplavová org. 56, 28.11.2003 v 16:45 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®