HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Neděle 19.09.2021Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Fulneku

konaného dne 14.11.2002 v sále Městského klubu

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Fulneku v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění

I. Zahájení, schválení pořadu jednání

I/ 1- Zastupitelstvo města po projednání :

1.schvaluje
1.1. program ustavujícího zasedání zastupitelstva města

2. ověřuje
2.1. podle § 69 odst. 1 zákona o obcích platnost volby členů Zastupitelstva města Fulneku

II. Určení ověřovatelů zápisu

II/ 1- Zastupitelstvo města po projednání :

1. schvaluje
1.1. ověřovatele zápisu:
p. Jan Marek
p. Ing. Václav Lipinský
p. Mgr. Jiří Kvita

III. Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města

III/ 1- Zastupitelstvo města po projednání :

1.schvaluje
1.1. Jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva

IV. Volba volební komise a volba návrhové komise pro přípravu návrhu usnesení

IV/ 1- Zastupitelstvo města po projednání :

1.schvaluje
1.1. volební komisi (která zároveň plní funkci mandátové komise) ve složení :
předseda : p. Jiří Pensimus (náhradník - p. Ludmila Hanzelková)
členové: p. Mgr. Jiří Kvita
p. Roman Mroček (náhradník - p. František Schindler)


1.2. návrhovou komisi ve složení :
předseda : p. Jan Blaheta
členové : p. Mgr. Anna Kolovratová
p. Ludmila Hanzelková

sekretář : Jana Mocová

V. Stanovení počtu členů rady města

V/ 1- Zastupitelstvo města po projednání :

1.stanovuje
1.1. podle § 84 odst. 2 písm. l) a p) zákona o obcích, že Rada města Fulneku bude mít 7 členů

VI. Volba starosty města

VI/ 1- Zastupitelstvo města po projednání :

1.volí
1.1. podle § 84 odst. 2 písm. m) a p) zákona o obcích

1.1.1. do funkce starosty pana Ing. Josefa Dubce
pro volební období 2002 - 2006.

VII. Volba místostarosty města a dalších členů rady města

VII/ 1- Zastupitelstvo města po projednání :

1.volí
1.1. podle § 84 odst. 2 písm. m) a p) zákona o obcích

1.1.1.do funkce místostarosty pana Jaroslava Štekbauera
pro volební období 2002 - 2006.

1.1.2.do funkce člena rady obce pana Jiřího Kantora
pana Romana Mročka
pana Jiřího Chrástka
pana Miroslava Kopřivu
pana Jana Marka
pro volební období 2002 - 2006.

VIII. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni

VIII/ 1- Zastupitelstvo města po projednání :

1. určuje
1.1. podle § 84 odst. 2 písm. n) a p) zákona o obcích,
že pro výkon funkce budou dlouhodobě uvolněni 2 členové zastupitelstva města , a to starosta a místostarosta

IX. Záležitosti organizační

IX / 1- Zastupitelstvo města po projednání :

1. schvaluje
1.1.odprodej bytu č. 10 I. kat. o velikosti 2+1 a ploše 59 m2 v domě č.p. 227 ve Fulneku, ul. Krátká paní Anně Oravové, byt. tamtéž za cenu 130.082,- Kč včetně pozemku

1.2.odprodej bytu č. 5 I. kat. o velikosti 1+1 a ploše 38,7 m2 v domě čp. 457 na ul. Jelení manželům Jaroslavu a Věře Kováčovým, byt. Fulnek, Masarykova 69 za cenu 137.222,- Kč včetně pozemku

1.3.dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola T.G.Masaryka Fulnek

1.4.členství města Fulneku v honebních společenstvech vznikajících na území města a všech jejich částí tam, kde výměra pozemků ve vlastnictví města přesahuje 30 ha

1.4.1. deleguje

starostu p. Ing. Josefa Dubce, p. Jana Marka, p. Jiřího Pensimuse k účasti na ustavujících valných hromadách honebních společenstev s právem hlasovat o podílu na hospodářském výsledku, který bude větší než 10,-- Kč na ha.

1.4.2. jmenuje
Jana Marka. p. Ing. Josefa Dubce a p. Ing. Danuši Goldovou jako zástupce člena (Město Fulnek) přípravného výboru nově vznikajícího honebního společenstva "Nové Vrbno"

1.4.3. pověřuje
radu města zmocnit zástupce města Fulneku k případnému členství v honebních společenstvech

1.4.4. ukládá
předložit radě města návrhy zástupců města Fulneku k případnému členství v honebních společenstvech a potřebné informace o honebních společenstvech
Z.: finanční odbor
T.: 20.12.2002

---------------------------------------------------------------------------


Ing.Dubec Josef
starosta


Štekbauer Jaroslav
místostarosta

DALŠÍ INFORMACE: Zastupitelstvo města Fulnek

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 06.12.2002 v 18:13 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®