HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Neděle 19.09.2021Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Město Fulnek

Městská rada ve Fulneku vydává v souladu s § 45 písmene p) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako vnitřní předpis tuto směrnici pro zajištění poskytování a přístupu k informacím.

Obsah:

I. Úvod
II. Zveřejňování informací (obsah)
III. Způsob a rozsah zveřejňování informací (formy)
IV. Stanovení veřejných registrů
V. Stanovení doprovodných informací
VI. Omezení práva na informace
VII. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací
VIII. Hrazení nákladů
IX. Evidence
X. Závěrečná ustanovení
Přílohy

I. Úvod
Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), v podmínkách MěÚ Fulnek. Jejím cílem není duplicitní citace vybraných ustanovení zákona, ale sjednocení postupu pracovníků MěÚ a orgánů města při jejich aplikaci.

II. Zveřejňování informací (obsah)

Město Fulnek jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinen zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace o:
a) městě jako právnické osobě (viz příloha č. 1),
b) organizační struktuře MěÚ (viz příloha č. 2),
c) přehledu nejdůležitějších předpisů, podle nichž MěÚ jedná a rozhoduje (viz příloha č. 3),
d) místě, lhůtách a způsobu podání opravných prostředků proti rozhodnutí MěÚ (§ 5 odst. 1 písm. c) zákona) - (viz příloha č. 4),
e) sazebníku úhrad za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) zákona) - (viz příloha č. 5),
f) postupu, podle něhož MěÚ vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty a poskytuje informace (§ 5 odst. 1 písm. d) zákona),
g) výroční zprávě za předcházející kalendářní rok o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. g) zákona)

III. Způsob a rozsah zveřejňování informací (formy)
1. Město zveřejňuje výše uvedené informace těmito způsoby:
a) úřední deska
- usnesení samosprávných orgánů města (Městská rada a Městské zastupitelstvo)
- přehled o platných obecně závazných vyhláškách MR a MZ
- návrhy rozpočtu města na příslušný kalendářní rok
- výsledky hospodaření města za příslušný kalendářní rok
- nařízení okresního úřadu

b) vývěsní tabule umístěné v prostorách MěÚ a na území města
- obecně závazné vyhlášky MR a MZ v plném znění
- organizační struktura MěÚ
- seznam členů MR, MZ a odborných a občanských komisí MR
- usnesení samosprávných orgánů (MR a MZ)

c) kancelář starosty
- přístup k předpisům

d) městský informační systém (KIS)
- informace (průběžně)

e) Zpravodaj města
- informace (1x měsíčně)

h) internet - www.fulnek.cz
- informace (průběžně)
2. Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zpracuje na základě údajů z evidence vedené vedoucími odborů tajemník a vedoucí kontrolního odboru, kteří ji předloží ke schválení MR tak, aby mohla být zveřejněna do 1. března běžného roku.

3. Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách:
- na kontrolním odboru MěÚ,
- na právním oddělení majetkoprávního odboru MěÚ,
- ve vymezených prostorách oddělení kanceláře starosty, odboru SPZaBH, odboru ŽP.

IV. Stanovení veřejných registrů
Na MěÚ jsou vedeny a spravovány tyto registry:
a) registr obyvatel,
b) matriční knihy,
c) evidence bytů,
d) evidence přestupků,
e) evidence plátců místních poplatků,
f) živnostenský rejstřík.

Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 3 zákona povinnost jejich zveřejnění.

V. Stanovení doprovodných informací
Doprovodné informace dle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování příslušných informací na základě žádosti.

VI. Omezení práva na informace
MěÚ neposkytuje informace, které se dotýkají:
1. Utajovaných skutečností (§ 7 zákona)
2. Ochrany osobnosti a soukromí (§ 8 zákona)
3. Obchodního tajemství (§ 9 zákona)
4. Ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10 zákona)
5. Omezení dalších práv na informace (§ 11 zákona)

1. Utajované skutečnosti (§ 7 zákona)
Utajovanou skutečností se rozumí skutečnost označená jako utajovaná podle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb. S utajovanými skutečnostmi se může seznamovat pouze fyzická osoba, která je nezbytně potřebuje k výkonu své činnosti, bylo jí vydáno osvědčení nebo bezpečnostní oprávnění, pokud tento zákon nestanoví jinak, a je určenou osobou (§ 17 odst. 1 uvedeného zákona).

2. Ochrana osobnosti a soukromí (§ 8 zákona)
Informacemi, které podléhají ochraně osobnosti a soukromí se rozumí:

a) informace o osobních datech fyzických osob vedených v informačních systémech dle zák. č. 256/1992 Sb. a dále ty, které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech. Takovými informacemi se rozumí rovněž informace o konkrétním pachateli přestupku a jiného správního deliktu a o uložené sankci. Uvedené informace lze poskytnou jen stanoví-li tak zvláštní zákon nebo s předchozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby a jestliže dotčená osoba nežije jen za předpokladu, že bude zachována její lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno její dobré jméno (§ 8 odst. 1 zákona),

b) písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejich projevů osobní povahy. Tyto informace lze poskytnout jen za podmínek stanovených zvláštním zákonem (§ 8 odst. 2 zákona). Podle zvláštních zákonů:

- je povinností provozovatele informačního systému poskytnout jednou do roka bezplatně, nebo za přiměřenou úplatu kdykoli, každé dotčené osobě na požádání zprávu o informacích o ní uchovávaných v informačním systému, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (§ 17 písm. f) zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech),

- smějí být písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy pořízeny nebo použity jen s jejím svolením (§ 12 odst. 1 občanského zákoníku). Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona (§ 12 odst. 2 občanského zákoníku). Podobizny, obrazové snímky a obrazové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství, takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby (§ 12 odst. 3 občanského zákoníku).

3. Obchodní tajemství (§ 9 zákona)
Obchodním tajemstvím se rozumí skutečnost označená za obchodní tajemství podle obchodního zákoníku. Obchodní tajemství je předmětem práv náležejících k podniku a tvoří je veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy souvisejících s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje (§ 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Podnikatel provozující podnik, na který se obchodní tajemství vztahuje, má výlučné právo s tímto tajemstvím nakládat, zejména udělit svolení k jeho užití a stanovit podmínky takového užití (§ 18 obchodního zákoníku). Za porušení obchodního tajemství se však nepovažuje poskytování informace, která se týká používání prostředků státního rozpočtu, rozpočtu okresu a města nebo fondu zřízeného zákonem anebo nakládání s majetkem města (§ 9 odst. 2 zákona).

4. Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10 zákona)
Skutečnostmi týkajícími se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů se rozumí informace o majetkových poměrech osob získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení (§ 10 zákona).

5. Omezení dalších práv na informace (§ 11 zákona)
Skutečnostmi, na které se vztahuje omezení dalších práv na informace se dotýká obsahu vnitřních a personálních předpisů MěÚ:

- pokynů pro inventarizaci majetku
- pokynů k provedení prověrek a kontrol týkajících se vnitřních záležitostí města
- zápisů z porad vedení města a vedoucích odborů
- zápisů z jednání MR včetně zvukového záznamu
- organizačních pokynů tajemníka MěÚ
- pracovního a organizačního řádu MěÚ
- vnitřních směrnic MěÚ
- spisového řádu
- směrnice o oběhu účetních dokladů
- směrnice o hospodaření s majetkem
- pracovních náplní
- pravidel pro odměňování pracovníků města
- informací vzniklých při přípravě rozhodnutí MěÚ, pokud zákon nestanoví jinak a to jen do doby vydání rozhodnutí
- stavů finančních prostředků na bankovních účtech
- sdělování výše pohledávek konkrétních fyzických a právnických osob

VII. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

1. Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci města, vedoucí zaměstnanci (tajemník, vedoucí odborů, oddělení, velitel MP, zástupce velitele městské policie) a ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané organizačním řádem MěÚ Nový Jičín. Ústně podané žádosti se vyřizují ústně. Ústně poskytnutá informace se neeviduje. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně (§ 13 odst. 2 zákona).

2. Písemně podané žádosti (platí i pro žádosti podané prostřednictvím faxu a internetu) v souladu s § 14 zákona jsou přijímány v podatelně MěÚ, kanceláři starosty a odtud dále postoupeny kontrolnímu odboru MěÚ. V případě, bude-li písemná žádost předána na příslušný odbor MěÚ, vzniká tomuto povinnost o ní neodkladně informovat kontrolní odbor MěÚ.
Vyřízení takto podané žádosti o informace je možné:

a) poskytnutím informace - písemnou odpovědí, nahlédnutím do spisu nebo paměťového media (o tom učiní zaměstnanec záznam),
b) odložením žádosti - je - li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil ve smyslu § 14 odst. 3 zákona (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol),
c) odmítnutím žádosti - pokud se žádosti nevyhoví (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá vedoucí příslušného odboru.

Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání je vyřízeno těmito způsoby:

a) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí ho vedoucí odboru příslušnému referátu OkÚ v Novém Jičíně,
b) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží ho vedoucí příslušného odboru k rozhodnutí městské radě.

3.
a) Žádosti se vyřizují (viz § 14, odst. 3, písm. c) a § 20, odst. 3 zákona)
- v r. 2000 ve lhůtě do 30 dnů
- v r. 2001 ve lhůtě do 22 dnů
- v r. 2002 ve lhůtě do 15 dnů

b) Lhůtu pro vyřízení žádosti prodlužuje na návrh vedoucího odboru tajemník MěÚ. Lhůtu lze prodloužit pouze z důvodu uvedených v zákoně (§ 14, odst. 5 zákona).

c) O prodloužení lhůty a jeho důvodech prokazatelně informuje příslušný odbor žadatele, a to ve lhůtách podle odstavce 3 a 5 § 14 zákona.

d) Nebyla-li ve stanovené lhůtě informace poskytnuta, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 15, odst. 4 zákona).

e) O postupu při vyřizování žádosti se pořídí záznam (§ 14 odst. 4 zákona), jehož kopie se zasílá kontrolnímu odboru k evidenci.

VIII. Hrazení nákladů
1. Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno v odůvodněných případech za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku (viz příloha č. 5)
Předmětem úhrady jsou pouze příme náklady:
- přímé náklady na materiál použitý pro zpracování informace,
- přímé náklady na mzdy zpracovatele informace,
- ostatní přímé náklady (související vyvolané náklady).
2. Jestliže poskytnutí informace vyžaduje provedení úkonu, který podléhá správnímu poplatku (ve smyslu zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů), je předmětem úhrady pouze správní poplatek.

3. a) Úhrada se platí na účet MěÚ a to v hotovosti na odboru informatiky nebo poštovní poukázkou.
b) Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů (§ 17 odst. 2 zákona).
c) Příslušný odbor je povinen neprodleně informovat žadatele o předpokládané výši nákladů. (viz příloha č. 6)
d) Informace, jejíž poskytnutí je spojeno s úhradou nákladů se poskytne až po prokázání této úhrady na základě odeslané výzvy k úhradě (viz příloha č. 7).
e) Nezaplacení nákladů ve stanovené lhůtě se pokládá za nezájem žadatele o poskytnutí informace. V těchto případech se žádost s uvedením důvodu odloží.

IX. Evidence
Ústřední evidenci žádostí o poskytnutí informací vede kontrolní odbor MěÚ na základě podkladů předkládaných jednotlivými odbory MěÚ.
Odbory MěÚ zasílají kontrolnímu odboru MěÚ neprodleně:
- kopii rozhodnutí o odmítnutí žádosti pro nesrozumitelnost,
- kopii vyrozumění o odložení žádosti, která se netýká působnosti MěÚ,
- kopii rozhodnutí o zamítnutí žádosti,
- kopii záznamu o vyřizování žádosti,
- kopii rozhodnutí o odvolání OkÚ.

X. Závěrečná ustanovení
Za koordinaci postupu dle této směrnice odpovídá tajemník MěÚ. Při řešení otázek neupravených touto směrnicí se postupuje podle zákona a obecně platných předpisů. Tato směrnice se nevztahuje na poskytování informací městským úřadem, který je upraven zvláštními předpisy (§ 2 odst. 3 zákona). Zvláštním předpisem se rozumí zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Seznam příloh:
č. 1 Informace o městě jako právnické osobě
č. 2 Organizační struktura MěÚ
č. 3 Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města
č. 4 Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů MěÚ a orgánů města
č. 5 Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informací
č. 6 Záznam o informování žadatele o předpokládané výši nákladů za poskytnutí informace
č. 7 Výzva k úhradě nákladů
č. 8 Vzor rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí informace

DALŠÍ INFORMACE: Rada města Fulnek
Zveřejněno 31.12.2002 v 13:22 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®