HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Středa 08.02.2023USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín

ze dne 26. 2. 2003
USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín
ze dne 26. 2. 2003
I. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
s c h v á l i l o zprávu o činnosti rady obce
za období od 8. 1. 2003
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí
-zprávu Finančního výboru obce Starý Jičín z jednání dne 20.1.2003 a 10.2.2003
-zprávu Kontrolního výboru obce Starý Jičín z jednání dne 22.1.2003
II. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v á l i l o
a)Rozbor hospodaření obce Starý Jičín za rok 2002
rozpočet obce činil po všech změnách v průběhu roku
v příjmové části 31.298.053,02 Kč
se zapojením počátečního stavu k 1.1.2002 5.700915,94 Kč
celkem 36.998.968,96 Kč
ve výdajové části 26.448.239,67 Kč
výdaje – 8 třída financování 1.039.800,00 Kč
celkem 27.488.039,67 Kč
zůstatek na účtu k 31.12.2002 činil 9.510.929,29 Kč
b)Rozbor nákladů a výnosů Hospodářské činnosti obce za rok 2002
výnosy hospodářské činnosti 1.752.927,06 Kč
pohledávky za rok 2002 5.370,00 Kč
náklady hospodářské činnosti 1.022.469,66 Kč
hospodářský výsledek za rok 2002 730.457,40 Kč
zůstatek na účtu k 31.12.2002 725.087,40 Kč
c)Rozbor hospodaření sociálního fondu obce za rok 2002
v příjmové části vč. počátečního stavu 67.192,15 Kč
ve výdajové části 46.603,00 Kč
zůstatek na účtu soc. fondu k 31.12.2002 činil 20.589,15 Kč
d)Rozbor hospodaření Technických služeb obce Starý Jičín za rok 2002, včetně FKSP za rok 2002
počáteční stav k 1.1.2002 46.610,40 Kč
v příjmové části /výnosy/ 1.195.101,27 Kč
ve výdajové části 1.274.256,00 Kč
zůstatek na účtu k 31.12.2002 17.051,89 Kč
hospodářský výsledek /ztráta/ - 79.154,73 Kč
e)Rozpočet obce Starý Jičín na rok 2003
- je sestaven jako schodkový o 8-třídu financování
rozpočet příjmu 16.000.000 Kč /8-třída financování příjmů
5.000.000,- Kč/
rozpočet výdajů 19.920.200 Kč /8-třída financování výdajů = splátka
půjček a úvěru – 1.079.800 Kč/
f)Rozpočet sociálního fondu obce Starý Jičín na rok 2003
- je sestaven jako vyrovnaný
v příjmové i výdajové části ve výši 85.879,15 Kč
g)Rozpočet hospodářské činnosti obce Starý Jičín na rok 2003
- je sestaven jako ziskový 360.000 Kč
výnosy celkem 1.800.000 Kč
náklady celkem 1.440.000 Kč
h)Rozpočet Technických služeb obce Starý Jičín, včetně FKSP na
rok 2003
- je sestaven jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části ve výši
1.660.000 Kč
ch) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e použití hospodářského
výsledku Hospodářské činnosti obce Starý Jičín za rok 2002 a tím
jeho zapojení do rozpočtu r. 2003 ve výši 730.457,40 Kč na
výstavbu kanalizačních přípojek s napojením na ČOV ve Starojické Lhotě.
III.MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
a) nabytí pozemku p.č. 190/2 o výměře 83 m2 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína do majetku obce od Josefa a Stanislavy Holeňových - darovací smlouvou
(majetkoprávní záměr P31/2002)
b) Nabytí pozemků pod bývalou silnicí III/04811 Starý Jičín – Jičina
v k.ú. Starý Jičín p.č. 334 – ost. pl.- silnice o výměře 2949 m2 ,
v k.ú. Jičina - p.č. 791/2 ost. pl. – silnice o výměře 109m2
- p.č. 791/3 ost.pl.- silnice o výměře 253m2
- p.č. 791/4 – ost. pl.- silnice o výměře 403 m2
od Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace Ostrava
– darovací smlouvou (majetkoprávní záměr D1/2003)
c) Prodej pozemku p.č. 318/9 o výměře 555 m2 v k.ú. Heřmanice u Polomi Radomíru Kopeckému za cenu dle odborného odhadu 4.860.-Kč
(majetkoprávní záměr obce P2/2003)
d) Prodej pozemku p.č. 253/1 o výměře 2780m2 v k.ú. Heřmanice u Polomi Radislavu Schmidtovi za cenu 1.950.-Kč + náklady řízení.(majetkoprávní záměr P5/2002)
IV. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
a) Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb., odvolává dle § 84 odst. 2 písm. o) z funkce člena finančního výboru p. Lenku Schuchovou a na její místo volí nového člena p. Janu Kapustovou, bytem Starý Jičín 53
b) Zastupitelstvo obce podle § 120 zákona č. 128/2000 Sb., zřizuje
osadní výbor Heřmanice u Pol. (v počtu 5 členů) ve složení:
předseda: Michalík Petr
členové: Postová Jana, Balog Petr, Michalík Tomáš, Zelík Jaroslav
osadní výbor Palačov (v počtu 5 členů) ve složení:
předseda: DiS. Vahala Miloslav
členové: Kohout Roman, Vahala Radek, Horák Ivo, Beier Martin
- pro volební období 2002 – 2006
c) Zastupitelstvo obce po projednání schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Starý Jičín 1/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Starý Jičín č3/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
d) Zastupitelstvo obce po projednání schválilo doplnění a změnu ustanovení Programu obnovy vesnice obce Starý Jičín, který byl schválen ZO dne 27.12.1999 /viz. příloha/.
e) Zastupitelstvo obce stanoví v souladu s ustanovením §84 písm.y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, peněžité plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za plnění funkce ve výboru s účinností od 1.2.2003 takto:
Vahala Miloslav- předseda osadního výboru Palačov
- odměna ve výši 350.-Kč měsíčně
f) Zastupitelstvo obce stanoví v souladu s ustanovením §84 písm.r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,měsíční odměny neuvolněným členům ZO s účinností od 1.1.2003 takto:
Příjmení, jméno , titul Funkce Další funkce Odměna v Kč
Bezděk František člen RO předseda osadního výboru 1200
Hasal Jaroslav člen RO . 1000
Hrnčíř Rudolf, ing. člen RO . 1000
Zdražil Leoš člen RO místostarosta obce neuvolněný 9000
Jakůbek Václav člen ZO předseda osadního výboru 600
Kalíšek Rudolf člen ZO předseda finančního výboru 600
Klimpar Miroslav, ing. člen ZO předseda komise životního prostředí 1000
Kovařčík Tomáš, ing. člen ZO předseda stavební komise 1000
Michalík Petr člen ZO předseda osadního výboru 500
Pospěch Alois člen ZO člen kontrolního výboru 400
Pospěch Ladislav, Mgr. člen ZO předseda kontrolního výboru 600
Ulrych Tomáš člen ZO člen kontrolního výboru 400
Zábranský Josef, MUDr.ml. člen ZO člen finančního výboru 400
Zábranský Josef, MUDr.st. člen ZO .. 400
Zveřejněno 26.02.2003 v 21:09 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®