HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Úterý 30.05.2023Vyhláška č.3/2002 obce Starý Jičín o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ze dne 27.2.2002
Zastupitelstvo obce Starý Jičín se na svém zasedání dne 27.2.2002 usneslo vydat podle ustanovení §15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §10 písm. a) a §84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek I.
Účel a působnost vyhlášky.
Touto obecně závaznou vyhláškou se stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Starý Jičín (dále jen poplatek) a způsob jeho vybírání.
Článek II.
Základní pojmy
1. Správce poplatku - správu poplatku vykonává Obecní úřad Starý Jičín (dále jen správce poplatku ). Při řízení ve věcech poplatku se postupuje podle z.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, pokud z.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak.
2. Poplatníkem pro účel této vyhlášky se rozumí
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem.Tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Má -li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně a to do výše odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Článek III.
Ohlašovací povinnost.
1. Poplatník podle čl. II. odst. 2 této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku písemně na formuláři, který je přílohou č.1 , případně 2 této vyhlášky vznik nebo zánik své poplatkové povinnosti s uvedením jména, adresy a data narození poplatníka , a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost nastala.
2. Pro splnění povinnosti poplatníka podle čl. III. odst. 1. v prvním roce účinnosti této vyhlášky je stanoven termín do 31.3.2002.
Článek IV
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. II.odst. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí na rok 2002 300.-Kč /za kalendářní rok / a je tvořena
a) z částky 247.-Kč za kalendářní rok
b) z částky 53.-Kč za kalendářní rok .
Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce z předcházejícího roku na svoz a sběr netříděného komunálního odpadu. Rozúčtování nákladů obce předchozího roku za sběr a svoz netříděného odpadu je vždy aktuálně uvedeno v příloze č. 3 této vyhlášky.
2. V případě změny trvalého pobytu nebo vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení poplatku rozhodný stav k poslednímu dní v měsíci.
Článek V.
Splatnost poplatku
1. Poplatek za daný rok je splatný nejpozději do 30.6.2002
2. Poplatník je povinen uhradit poplatek na účet obce č. 1760219309/0800 nebo v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Starý Jičín a to v termínu stanoveném v odstavci 1.
3. V případě, kdy poplatková povinnost vznikla po datu splatnosti dle odst 1., je
poplatník povinen uhradit poplatek do 15.12. daného roku
Článek VI.
Osvobození, úlevy.
1. Od poplatku jsou osvobozeny
a) fyzické osoby s trvalým pobytem na adrese Obecního úřadu Starý Jičín
b) fyzické osoby, které jsou současně poplatníky podle čl. III. odst. 1, písm. a) i b) této vyhlášky, jsou osvobozeny od poplatku z titulu vlastnictví stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci
c) vojáci základní služby
d) fyzické osoby na dlouhodobém pobytu mimo trvalé bydliště, (pro tyto účely se rozumí pobyt mimo trvalé bydliště 6 měsíců a více)
2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník osvobozený čl. VI. odst. 1 oznámit zánik osvobození.
Článek VII.
Sankce.
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50% dle ustanovení §11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení §37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků , ve znění pozdějších předpisů.
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Pokud poplatník nesplní svou poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková vznikla.
2. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
3. Vrácení přeplatku se řídí § 64 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.3.2002.

Antonín Hrňa
starosta obce

Stanislav Hrachovec
místostarosta obce

Příloha č.1
Přihlašovací lístek pro poplatníka
- fyzickou osobu, která má za území obce trvalý pobyt
*nehodící se škrtněte
Následující údaje vyplní a osobně podepíší všichni členové domácnosti
(za nezletilé podepíše zákonný zástupce)
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Jméno a příjmení..........................................................................
Adresa:......................................................................................
Datum narození:............................ Rodné číslo:............................
Vznik * - zánik * poplatkové povinností dne:.......................................
Starý Jičín dne..............................Podpis:.....................................

2. Jméno a příjmení..........................................................................
Adresa:......................................................................................
Datum narození:............................ Rodné číslo:............................
Vznik * - zánik * poplatkové povinností dne:.......................................
Starý Jičín dne..............................Podpis:.....................................

3. Jméno a příjmení..........................................................................
Adresa:......................................................................................
Datum narození:............................ Rodné číslo:............................
Vznik * - zánik * poplatkové povinností dne:.......................................
Starý Jičín dne..............................Podpis:.....................................

4. Jméno a příjmení..........................................................................
Adresa:......................................................................................
Datum narození:............................ Rodné číslo:............................
Vznik * - zánik * poplatkové povinností dne:.......................................
Starý Jičín dne..............................Podpis:.....................................
Příloha č. 2
Přihlašovací list poplatníka - fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci
*nehodící se škrtněte

Ve ................dne:....................... Podpis:.................................
Příloha č. 3
Rozúčtování nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Počet obyvatel k 31.12.2001........................2426

Náklady obce na svoz a sběr netříděného komunálního odpadu
v roce 2001...............................................126.800.-Kč

Poplatek na jednoho obyvatele za rok činí........53.-Kč
Zveřejněno 28.02.2002 v 15:22 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®