HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Středa 07.12.2022Vyhláška č.2/2002 obce Starý Jičín,

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

ze dne 27.2.2002
I.
Úvod
Zastupitelstvo obce Starý Jičín se na svém zasedání dne 27.2.2002 usneslo vydat na základě §17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s §84 odst. 2 písm. i) a §35 odst. 3 písm.a) z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku
II.
Působnost vyhlášky
1. Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce,včetně systému nakládání se stavebním odpadem
2. Vyhláška se vztahuje na
a) fyzické osoby mající v obci trvalý pobyt
b) fyzické osoby mající ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
c) právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě smlouvy s obcí o využití systému pro nakládání s odpady
III.
Základní pojmy
1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit
2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob s výjimkou odpadu vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání
a) netříděný - zejména popel, zbytky potravin, drobné spotřební předměty, obaly potravin, nepotřebné oděvy (směsný odpad)
b) tříděný - využitelné složky odpadu bez příměsi škodlivin - zejména sklo, plasty, papír (odpad určený k dalšímu využití)
3. Stavební odpad je odpad, který vzniká na území obce při činnosti fyzických osob, právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, např. při nové výstavbě, stavebních úpravách, opravách a demolicích. Jedná se např. o beton, cihly, keramiku, sádrové, azbestové stavební hmoty, dřevo, asfalt, kabely, izolační materiály a směsný demoliční odpad.
4. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností. Jedná se např. o chemikálie, léky, barvy, zářivky, lepidla, pryskyřice, akumulátory, televizory aj.
5. Velkoobjemový odpad je část komunálního odpadu, který pro své rozměry nebo hmotnost nelze uložit do sběrných nádob. Jedná se např. o vyřazený nábytek, koberce, lednice, sanitární techniku, vybavení koupelen aj.
6. Původce odpadu je fyzická osoba, právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání , při jejích ž činnosti vznikají odpady. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stává vlastníkem odpadů.
7. Oprávněná osoba je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která provádí svoz nebo sběr komunálních odpadů na základě smlouvy s obcí Starý Jičín
8. Sběrná nádoba je nádoba určená k odložení komunálního odpadu (i velkoobjemový kontejner)
9. Sběrné místo je stanoviště sběrných nádob na veřejně přístupném místě, které slouží pro odkládání využitelných složek odpadu - např. sklo, plasty
10. Za objekt se považuje
a) bytový nebo rodinný dům
b) stavba, ve které je alespoň jeden byt nebo místnost určená k bydlení
c) stavba k individuální rekreaci
11. Uživatel objektu je fyzická osoba, která má v objektu trvalý pobyt. U staveb pro individuální rekreaci je za uživatele považován vlastník objektu
IV.
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem
1. Původce odpadu je povinen
a) odpad zařazovat podle druhu a kategorií
b) odpad odložit pouze do nádob k tomu určených a to
- směsný komunální odpad ukládat do sběrných nádob tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával,
- vytříděné složky z komunálního odpadu určené k recyklaci ukládat do sběrných nádob na sběrném místě. Plasty odkládat do sběrných nádob s označením PLASTY (z plastů se separují pouze PET láhve, které je nutno sešlápnout, aby se zmenšil jejich objem)
Sklo odkládat do sběrných nádob označených nápisem SKLO
- nebezpečný odpad ukládat do sběrných nádob k tomu určených, které přistaví oprávněná osoba po dohodě s obecním úřadem. Termín a místo přistavení bude oznámen v místním zpravodaji, na úřední desce a místním rozhlasem
- velkoobjemový odpad ukládat do sběrných nádob k tomu určených, které přistaví oprávněná osoba po dohodě s obecním úřadem. Termín a místo přistavení bude oznámen v místním zpravodaji, na úřední desce a místním rozhlasem

2. Systém sběru netříděného komunálního odpadu, separovaného odpadu, sběru nebezpečeného a velkoobjemového odpadu nesmí využívat právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nemají s obcí uzavřenou smlouvu o využití tohoto systému odvozu odpadu .
V.
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, popřípadě činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby a tyto budou odvezeny na náklady původce tohoto odpadu.
2. Původce stavebního odpadu nepostupujícího podle odstavce 1. tohoto článku má možnost zajistit odvoz tohoto odpadu a jeho uložení na řízenou skládku vlastními prostředky nebo jiný způsobem. Likvidaci tohoto odpadu prokáže Obecnímu úřadu Starý Jičín potvrzením o odevzdání odpadu.
3. Jiné využití stavebního odpadu je možné jen po dohodě s obecním úřadem
(např. terénní úpravy apod.)
VI.
Všeobecné povinnosti
1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti
2. Povinnosti původce odpadu:
a) komunální odpad třídit, shromažďovat odděleně, předávat k využití (recyklaci) nebo k likvidaci dle této vyhlášky
b) odkládat odpad na místa k tomu určená a do sběrných nádob k tomuto účelu určených
c) sběrné nádoby umístit tak, aby byly dobře přístupné, avšak nesmí být překážkou silničnímu provozu,
d) stanoviště sběrných nádob udržovat v čistotě,
3. Není dovoleno zejména:
a) odkládat odpad jinak, než je uvedeno ve vyhlášce
b) vytvářet nepovolené skládky kdekoliv na území obce
c) spalovat odpad mimo zařízení k tomu určených, tj. není dovoleno spalovat komunální odpad v kamnech na pevná paliva umístěná v rodinných domcích
d) dávat do sběrných nádob odpad hořící, tekutý, snadno se vypařující, zápalný nebo výbušný , uhynulá zvířata apod.
e) využívat sběrné nádoby k jinému účelu než k ukládání komunálního odpadu
4. Sběrné nádoby mohou vyprazdňovat pouze oprávněné osoby uvedené v článku III. bod 7
VII.
Povinnosti oprávněné osoby
1. Osoba oprávněná provádět svoz komunálního odpadu je povinna zejména zajistit
pravidelný svoz všech nádob - dle svozového harmonogramu náhradní odvoz v případě poruchy sběr. vozidla či neprůjezdnosti vozovky či jiné nepředvídatelné okolnosti odstranit znečištění sběrného místa vzniklé při přemisťování a vyprazdňování sběrných nádob opravu, výměnu nebo dodání sběrných nádob na základě požadavku poplatníka
2. Pokud budou sběrné nádoby obsahovat jiný odpad než ke kterému jsou určeny, zajistí oprávněná osoba odvoz po dohodě s obcí
VIII.
Poplatek
Výši poplatku za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoví obec samostatnou obecně závaznou vyhláškou .
IX.
Kontrolní činnost
Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí obecní policie, kontrolní a finanční výbory, případně pracovník obce pověřený radou obce.
X.
Sankce
Porušení této vyhlášky se posuzuje podle z.č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
XI.
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce 3/1999 o odpadech
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.3.2002

Antonín Hrňa
starosta obce

Stanislav Hrachovec
místostarosta obce

Zveřejněno 28.02.2002 v 15:43 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®