HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Středa 31.05.2023Vyhláška č.3/2001 obce Starý Jičín o místních poplatcích

ze dne 26. 9. 2001
Zastupitelstvo obce Sterý Jičín schválilo dne 26.9.2001 podle § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) pro obec Starý Jičín tuto obecně závaznou vyhlášku.
Oddíl I. - Základní ustanovení

Čl. 1
1) Obec Starý Jičín vybírá tyto poplatky :
a) Poplatek ze psů
b) Poplatek ze vstupného
c) Poplatek za užívání veřejného prostranství

2) Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad ve Starém Jičíně.
Oddíl. II. - poplatek ze psů

Čl. 2 - předmět poplatku
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 6 měsíců.
Čl. 3 - poplatník
Poplatníkem fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.
Čl. 4 - oznamovací povinnost a identifikace psů
1) Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu nabytí psa do vlastnictví nebo dovršení stáří psa šesti měsíců do .........................................................30 dnů.
2) Povinnost oznámit nabytí psa má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v ohlášení obecnímu úřadu prokázat.
3) Poplatník je rovněž povinen oznámit obecnímu úřadu každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, do 30 dnů od jejího vzniku.
4) Obecní úřad vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa i téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen obecnímu úřadu oznámit nejpozději do ...30 dnů.
čl.5 - sazba poplatku
Roční sazby poplatku ze psů činí:
a) za prvního psa................................................1.000.-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka.............1.500.-Kč
c) u vlastníka, jehož jediným příjmem je invalidní, starobní, či vdovský důchod
- za prvého psa.....................................................................200.- Kč
- za druhého a každého dalšího psa.....................................300.- Kč
Čl.6 - osvobození a úlevy
I.Osvobození do poplatku :
Poplatek ze psa se neplatí
- ze psů používaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazek ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem).
- ze psa obecní policie.
1. poplatník je povinen obecnímu úřadu prokázat vždy do 31.1. kalendářního roku, že důvod osvobození trvá.
2. Osvobození od poplatků ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození
II.Úlevy z poplatku ze psa
1. pes s výcvikem- na základě potvrzení o výcviku..........................30.-Kč
2. ze psa, jež vlastníkem je důchodce a bydlí v celém RD sám ....120.-Kč
3. z ostatních psů:
a) pes není bojového plemene včetně kříženců.........................200.-Kč
b) pes se pohybuje jen ve vyčleněném prostoru RD, zahrady, objektu (mimo dobu pohybu s doprovodem):
- jehož ohraničení je 2x vyšší než výška psa stojícího (na zadních) a zabraňuje v úniku psa.............................................................300.-Kč
- vyčleněný prostor je umístěn minimálně 20 m od komunikace, sousedního RD, bytu, apod., nebo je neprůhledně oplocen a nejsou v něm další psi starší 6 měsíců.................................................350.-Kč
4. ze psa chovaného jen v bytovém domě (v bytě).............................600.-Kč

Nárok na úlevy je poplatník povinen prokázat písemně. Úleva od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod pro úlevy a vlastník je povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů.
Čl.7 - splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný:
a) nečiní-li více než 120.- Kč ročně , nejpozději do 30.4.každého roku
b) činí-li více než 120,- Kč ročně, ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 25.10.každého roku
2. I při vyšší splátce než 120,- Kč ročně lze poplatek zaplatit najednou a to do termínu 30. 4.
3. Vznikne -li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek od prvého dne následujícího měsíce. Za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí jedna dvanáctina stanovené sazby. Poplatek se vybere, činí-li nejméně 50 Kč.
Oddíl III - poplatek ze vstupného

Čl. 8 - předmět poplatku a poplatník
1. Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní a prodejní akce a akce obdobného charakteru.
2. poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.
Čl. 9 - oznamovací povinnost
Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce písemně oznámit obecnímu úřadu údaje potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno (název) a bydliště nebo sídlo pořadatele datum, hodinu a místo konání akce, účel použití výtěžku. Nejpozději v den konání akce, je-li tento den dnem pracovního klidu, nejpozději poslední pracovní den předcházející předloží ke kontrole vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele. Poplatník je povinen obecnímu úřadu sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů peněžních ústavů na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Čl.10 - sazby poplatků
1. Sazba poplatku je stanovena z úhrnné částky vybraného vstupného a to v areálu hradu Starý Jičín a činí............................ 10 %.
2. Sazba z hudební produkce (zábava, disko, ples) v kulturních sálech je stanovena paušální sazbou a činí pro
pro část Starý Jičín........ 250 Kč
pro ostatní části obce .....100 Kč
Čl. 11 - osvobození
Od poplatku jsou osvobozeny tyto akce:
- divadelní představení, koncerty vážné hudby, přednášky a výstavy
- místní sportovní akce
- akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
Čl. 12 - splatnost
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání produkce podléhající poplatku. Při opakovaných akcí se poplatek zaplatí do 15. následujícího měsíce za akce v předcházejících měsících.
Oddíl IV - poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 13 - předmět poplatku
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužící k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusu, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.
2. Veřejným prostranstvím pro zpoplatnění dle této vyhlášky je určeno náměstí Starý Jičín včetně chodníků a ostatních ploch vymezených pozemky p.č. 43, 44, 45, 47, 48, v k.ú. Starý Jičína dále areál hradu Starý Jičín, který je vymezen pozemkem p. č. 25 v k.ú. Starý Jičín.
Čl. 14 - poplatník
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají fyzické osoby způsobem uvedeným v čl. 13.
Čl. 15 -oznamovací povinnost
Poplatník je povinen písemně nebo ústně do protokolu oznámit obecnímu úřadu způsob, rozsah a termín zahájení užívání veřejného prostranství a to nejméně 5 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu 1 den je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení, je-li tento den dnem pracovního klidu, nejpozději poslední pracovní den předcházející.
Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen obecnímu úřadu sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů peněžních ústavů na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Čl. 16 - sazby a poplatky
1. Sazby poplatků za užívání veřejného prostranství jsou stanoveny za každý i započatý m2 a den užívání veřejného prostranství, pokud není uvedeno jinak:
a) za umístění zařízení k poskytování služeb, umístění prodejního nebo reklamního zařízení, stánku, pultu apod.
na jeden den ................................. 5 Kč
na jeden měsíc - paušál ........... 200 Kč
c) za umístění stavebního zařízení
pro opravy RD .............................. 5 Kč
pro inženýrských sítí a havárií .... 10 Kč
d) za vyhrazení 1 trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla
měsíční paušál............................. 300 Kč
Čl. 17 - osvobození
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají
- vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní
- akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výdělek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely
Čl.18 - splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
Při užívání prostranství po dobu kratší než 30 dnů je splatný ihned v hotovosti
V ostatních případech je poplatek splatný na účet obce do 15ti dnů od doručení rozhodnutí o vyměření poplatku.
Oddíl VI. - Společná ustanovení, přechodná a závěrečná
Čl. 19
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem a zvýší včas nezaplacené poplatky o 50%. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Čl.20
Tímto se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o místních poplatcích.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.10.2001.
Starý Jičín dne 26.9.2001

Antonín Hrňa
starosta obce

Stanislav Hrachovec
místostarosta

Zveřejněno 27.09.2001 v 07:52 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®