HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Středa 08.02.2023Vyhláška č.3/1999 obce Starý Jičín o odpadech

ze dne 15. 9. 1999
Obecní zastupitelstvo ve Starém Jičíně se dne 15. 9. 1999 usneslo vydat na základě § 9 odst. 1 zákona č. 125/97 Sb., o odpadech a v souladu s § 16 a § 36 odst. 1, písm. f ) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. I.

Účel vyhlášky a subjekty na něž se vyhláška vztahuje
1) Účelem vyhlášky je stanovení systému sběru, třídění a využívání komunálního odpadu, systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Starý Jičín a předcházení vzniku nepovolených (černých) skládek a zajištění čistoty obce. Komunálními odpady se pro tento účel rozumí odpady uvedené v článku III. této vyhlášky.

2) Vyhláška se vztahuje na fyzické osoby a dále na právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, kteří uzavřeli dohodu s oprávněnou osobou o zneškodňování odpadů, při jejichž činnosti vznikají na území obce níže popsané druhy odpadů (dále jen producenti odpadů).
Čl. II.

Výklad pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí pod pojmem:
1) Domovní odpad - zejména popel, odpad z potravin, čistících prostředků, zbytky jídel, nepotřebné oděvy, drobné spotřební předměty apod.
2) Nebezpečný odpad z domácností - zejména chemikálie, léky, zbytky barev a lepidel, zářivky, akumulátorové baterie a alkalické články, olej apod.
3) Velkoobjemový odpad - zejména vyřazený nábytek, televizory ,ledničky ,koberce apod.
4) Odpad ze septiků - kal usazený v jednotlivých komorách septiků. Tento pojem navazuje na odpadní vody vypouštěné ze septiků. S těmito je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 138/1973 Sb (vodní zákon).
5) Odpad ze žump - odpad soustředěný v žumpě včetně odpadních vod.
6) Septik - zařízení k sedimentaci usaditelných látek z odpadních vod.
Žumpa - nádrž bez odtoku, určená k akumulování odpadních vod.
7) Stavební odpad - odpad, který vzniká při stavební činnosti např. beton, cihly, keramika, ozinkocementové materiály, isolační hmoty, směsný nebo demoliční odpad apod.
8) Využitelné složky z domovního odpadu - např. sklo, papír, kov apod.
9)Pověřená osoba - je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání , která provádí svoz a zneškodňování komunálního odpadu na základě souhlasu Obce Starý Jičín vydaného ve správním řízení.
10) Producent odpadu - fyzická osoba využívající systému obce pro nakládání s odpady a dále právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uzavřela s pověřenou osobou smlouvu o zneškodňování odpadu.
Čl. III.

Komunální odpad se pro účely této vyhlášky dělí:
1) Domovní odpad
2) Nebezpečný odpad z domácnosti
3) Velkoobjemový odpad
4) Stavební odpad
5) Odpad ze septiků a žump
6) Využitelné složky z domovního odpadu
Čl. IV.

Povinnosti producenta
Producent je povinen:
1) Platit obci úhradu za svoz, třídění a zneškodnění odpadů, způsobem stanoveným v příloze č.1 vyhlášky, pokud využije systému obce pro nakládání s odpady.
2) Objednat si u pověřené osoby odpovídající počet sběrných nádob.
3) Shromažďovat a třídit odpady do skupin a složek podle čl. II. vyhlášky a ukládat je pouze v prostorách, objektech, v zařízeních, nádobách a místech k tomu určených.
4) Komunální odpad ukládat do příslušných sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.
5) Zajistit včas vyvážení septiků a žump, nepřipustit jejich přeplňování.
6) Plnit opatření a rozhodnutí uložená kontrolními orgány.
7) Mimořádný odvoz stavebního a komunálního odpadu zajišťovat u pověřené osoby na základě individuální objednávky.
8) V případě, že komunální a stavební odpad je zneškodňován jinak než prostřednictvím pověřené osoby, musí být jiný způsob nezávadného zneškodnění na požádání kontrolního orgánu dokladován. Dostatečným dokladem pro prokázání řádného využití a zneškodnění jsou platné a úplné peněžní doklady ve smyslu zákona o účetnictví, vystavené oprávněnými osobami zajišťující výkup nebo jejich úpravu, využívání a zneškodňování včetně vyznačení množství odevzdaných odpadů a jména producenta odpadu.
Čl. V.

Systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů
1) Každá skupina odpadu se ukládá do sběrných nádob, pověřenou osobou k tomu určených, nebo do míst a zařízení k tomu určených.
2) Nebezpečný odpad z domácností předává fyzická osoba vytříděný, při pravidelném sběru nebezpečného odpadu oprávněnou osobou. Doba, místo a způsob sběru nebezpečného odpadu musí být veřejně vyhlášeny. Vyhlášení provede oprávněná osoba společně s obecním úřadem na úřední desce, nebo způsobem v místě obvyklým.
3) Velkoobjemový odpad se odkládá do speciálních velkoobjemových kontejnerů. Je tvořen odpady z domácností, jehož rozměry a hmotnost jej nedovolují ukládat do sběrných nádob pro domovní odpad.
Čl. VI.

Sběrné nádoby a odvoz odpadu
1) Domovní odpad od fyzických osob se ukládá do sběrných nádob dodaných pověřenou osobou. Producenti, kteří jsou právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání si objednají počet a druh nádob a četnost svozu podle produkce odpadu přímo u oprávněné osoby.
2) Samostatně objednaný odvoz odpadů (především se jedná o velkoobjemový odpad a stavební suť) zajistí pověřená osoba na základě smlouvy s producentem.
Čl. VII.

Stanoviště sběrných nádob
1) Sběrné nádoby na domovní odpad se umisťují na pozemcích producentů případně na místech určených. V době svozu se umisťují v místech přístupných pro svozové vozidlo tak, aby neohrožovaly bezpečnost silničního provozu.
2) Sběrné nádoby na velkoobjemový odpad, stavební sutě se umisťují po dohodě producenta, vlastníka pozemku a pověřené osoby.
Čl. VIII.

Kontrola vyhlášky
1) Kontrola dodržování této vyhlášky provádějí pověření pracovníci obecního úřadu a obecní policie.
2) Orgány pověřené kontrolou dle této vyhlášky mohou ukládat nápravná opatření.
Čl. IX.

Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat jako přestupek 1), nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů 2), nebo o trestný čin.
Čl. X.

Závěrečná ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 1/1999 ze dne 1. 4. 1999 o odpadech.
Čl. XI.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.10.1999

Antonín Hrňa
starosta obce

Stanislav Hrachovec
zástupce starosty

Příloha č.1
Úhrada za svoz a zneškodnění komunálního odpadu :
a) Cena za svoz, třídění a zneškodnění odpadů pro fyzické osoby je placená formou známek (visaček), které vydává obec Starý Jičín.
b) Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou využít svozu ,třídění a zneškodnění odpadu jen na základě písemné mlouvy s pověřenou osobou, jejíž součástí je dohoda o ceně.
1) § 47 odst. 1 písm.h) a § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů,
2) § 39 odst. 5 zákona č. 125/1990 Sb., o odpadech a § 50 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zveřejněno 15.09.1999 v 09:49 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®