HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Úterý 30.05.2023Vyhláška č.4/1994 obce Starý Jičín o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školní družině

ze dne 15. 11. 1999
Článek I.
Úvodní ustanovení
Dle § 19c zákona 564/1990 Sb., (a jeho pozdějších změn a doplňků), a v souladu s §16 a §36 písm. f (zákona 367/1990 Sb., ve znění změn a doplňků se Obecní zastupitelstvo obce Starý Jičín na svém zasedání dne 15.11.1999 usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou stanoví výši a splatnost příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin.
Článek II.
Výše příspěvku
Příspěvek jsou povinni uhradit rodiče nebo zákonní zástupci dítěte.
Výše příspěvku byla stanovena pro jednotlivá zařízení obce takto:
Mateřská škola Starý Jičín, Starojická Lhota a Petřkovice........50.-Kč za každý i započatý týden, kdy dítě navštíví mateřskou školu.
Školní družina ZŠ Starý Jičín................50.- Kč měsíčně
Školní klub při ZŠ Starý Jičín ...............50.- Kč pololetně
Článek III.
Splatnost příspěvku
Příspěvek je splatný do 15 dne v každém měsíci, za vybrání příspěvku odpovídá ředitel (ka) daného zařízení.
Článek IV.
Osvobození od příspěvku.
Příspěvek se neplatí, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost (dle §19d z.č. 564/1990 Sb.).

Při absenci žáka ve školní družině 14 dní a více v měsíci se platí pouze 50% z celkové výše příspěvku, tj. 25,.Kč měsíčně.
Článek V.
Kontrola
Kontrolu plnění této vyhlášky provádí obecní rada.
Článek VI.
Použití příspěvku
a) u příspěvku z mateřských škol
20% vybrané částky........na mzdové náklady pracovníků MŠ a učební pomůcky
80% vybrané částky ......na neinvestiční náklady
b) u příspěvku na školní družinu
50% z vybrané částky...na mzdové náklady pracovníků ŠD a učební pomůcky
50% z vybrané částky...na neinvestiční náklady a materiální vybavení školní družiny
c) u příspěvku na školní klub
100% z vybrané částky......na mzdové náklady pracovníků
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje Vyhláška obce 4/97 O příspěvku na neinvest. náklady v MŠ a ŠD.
Datum vyhlášení: 15.11.1999
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2000

Antonín Hrňa v.r.
starosta

Stanislav Hrachovec v.r.
zástupce starosty

Zveřejněno 16.11.1999 v 10:45 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®