HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Pátek 02.12.2022Vyhláška obce Starý Jičín o ochraně a tvorbě životního prostředí

ze dne 30. 1. 1991
Obecní zastupitelstvo obce Starý Jičín vydává pro obec Starý Jičín vč. jednotlivých částí - Dub, Heřmanice u Pol., Janovice, Jičina, Palačov, Petřkovice, Starojická Lhota, Starý Jičín a Vlčnov podle § 36 zák. ČNR č. 367/90 Sb., o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I.

Základní ustanovení
Nedílnou součástí péče o zdravé životní prostředí je udržování a čistota celé naší obce, rozšiřování zeleně a celkový vzhled obce. Životní prostředí a zeleň bezprostředně působí svým biologickým, hygienickým a estetickým vlivem, potřebným k regeneraci fyzických a duševních sil člověka.
1. Veřejná prostranství:
Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky se považují všechna prostranství, která slouží veřejnému užívání, nebo která jsou k tomu účelu určena. Jsou to zejména chodníky. silnice a komunikace, náměstí, parky, hřiště, hřbitovy, vodoteče, prostranství podél komunikací, okolo bytových domů a veřejných budov apod. Vzniknou-li pochybnosti, zda jde o veřejné prostranství, rozhoduje o jejich příslušnosti obecní úřad.
2. Chráněná a veřejná zeleň
Chráněnou zelení ve smyslu této vyhlášky se rozumí soubor stromů, keřů, travnatých a květinových ploch, jednotlivě rostoucí stromy nebo keře, trávníky, květinové záhony a nádoby se zelení na místech veřejných a vyhrazených.
Dále zeleň v parcích, na hřištích, u škol a jiných veřejných budov apod. Pod chráněnou a veřejnou zeleň patří i doplňková zařízení jako například cesty, schody, terasy, opěrné zídky, ploty, přístřešky, lavičky, pískoviště a dětská hřiště, fontány, vodní plochy a nádrže, sochařská a jiná umělecká díla apod.
Čl. II.

Čistota v obci a ochrana zeleně
Udržování zdravého a příjemného životního prostředí vyžaduje, aby každý občan při pohybu na veřejných prostranstvích a v ochráněné zeleni zachovával pořádek a čistotu, vyvaroval se všeho, co by ohrožovalo nebo narušovalo účel, jemuž veřejná prostranství a zeleň slouží a přispíval k jejich zvelebování.
1. Povinnosti při udržování čistoty a ochrany zeleně:
a) V zájmu ochrany zeleně a udržování čistoty veřejného prostranství není zejména dovoleno na veřejných prostranstvích a v chráněné zeleni:
- poškozovat veřejnou zeleň nebo ji jakýmkoliv způsobem znečišťovat,
- zcizovat a trhat květiny, větve stromů a keřů, poškozovat je nebo svévolně kácet,
- ukládat na břehy nebo odhazovat do vodních nádrží a vodotečí odpadky, nebo je jinak znečišťovat splaškovými nebo odpadovými vodami,
- nechat volně pobíhat psy nebo jiná zvířata a nechat jimi znečišťovat nebo poškozovat veřejná prostranství,
- skladovat na veřejných prostranstvích v chráněné zeleni, suť, popel, vraky aut a jiný materiál,
- na veřejných prostranstvích umývat nebo parkovat motorová vozidla a jiné stroje mimo určená místa, provádět údržbu vozidla nad rámec odstranění poruchy vozidla do místa určeného k provádění takovéto činnosti,
- odhazovat smetí, papíry, nedopalky cigaret a jiné odpadky, převracet odpadkové nádoby a rozhazovat jejich obsah,
- vylepovat plakáty mimo vyhrazené plochy,
- znečišťovat nebo poškozovat komunikace tak, že způsobí závadu v její sjízdnosti nebo schůdnosti,
- jakýmkoliv způsobem omezovat ostatní občany v obvyklém užívání veřejného prostranství,
b) Občané a organizace jsou povinni dbát i o čistotu a pořádek na prostranstvích. jež nejsou veřejnými ve smyslu článku Čl. I. této vyhlášky, avšak svým znečištěním mohou narušit vzhled obce. Jsou povinni používat taková zařízení, která patřičně očistí odpadní vody, aby vody nebyly znečišťovateli místních toků, nebo kanalizací a které by mohly ohrožovat zdraví občanů, stav zařízení a čistotu vod. Dále jsou povinni udržovat a ošetřovat vlastní zeleň tak, aby nedocházelo k šíření chorob a škůdců.
c) Majitel, správce nebo uživatel nemovitostí odpovídají za bezpečnost na veřejném chodníku přilehlém k ho nemovitosti, aby byl řádně očištěn. Čistěním chodníků se rozumí zametání s kropením a odstraňování bláta, odpadů a jiných nečistot, odklízení sněhu a posypání hmotami, které zabraňují náledí. Chodník je třeba čistit kdykoliv, je-li to nutné, tak, aby byla zajištěna bezpečná chůze, jakmile se vytvoří náledí. Za chodník podle této vyhlášky se považuje stavebně upravená cesta pro pěší, jakož i pruh veřejné komunikace o šířce 1,5 m. Chodník hraničí s nemovitostí i tehdy, je-li mezi chodníkem a nemovitostí pruh pozemku sloužící k jiným účelům (zelený pás apod.)
2. Postihy za porušení povinností při udržování čistoty obce:
Ten, kdo znečistí nebo poškodí veřejné prostranství nebo veřejnou zeleň, je povinen neprodleně uvést do původního stavu. Neučiní-li tak, bude očištění nebo oprava provedena na jeho náklad a bude proti němu zahájeno řízení o přestupcích podle zákon ČNR č. 200/90 Sb.
Čl. III

Užívání veřejného prostranství
Veřejná prostranství je oprávněn každý občan nebo organizace používat způsobem obvyklým podle povahy jeho určení tak, aby neohrožoval bezpečnost osob nebo majetku.
1. Užívat veřejná prostranství nad obvyklou míru je možno jen základně předchozího písemného povolení Obecního úřadu Starý Jičín, a to:
- k vyhrazení trvalého parkování motorových vozidel nebo jiných strojů,
- k umístění lunaparků, cirkusů a obdobných atrakcí,
- k umístění zařízení k poskytování služeb, prodejních stánků a obdobných zařízení sloužících k výdělečné činnosti,
- k umístění reklam trvale instalovaných,
- k umístění lešení, stavebních zařízení, k překopům apod.,
- k přechodnému umístění skládky stavebních materiálů, otopu, popela, suti a jiných skládek obdobného užitného charakteru na dobu delší než-li jeden týden,
- k táboření
2. Trvalé skladování suti, popela a hlíny je dovoleno pouze na vyhlášených místech označených nápisem "Veřejná obecní skládka". Na tyto veřejné skládky nelze vyvážet věci, které lze spálit, nebo je lze odvézt do sběru. (viz. zák. o odpadech ). Nádoby na odpad a popel mohou být na místech k tomu určených . Na ostatních veřejných prostranstvích je lze ponechat jen na nezbytně nutnou dobu.
3. Na veřejném prostranství je možno psy vodit jen na vodítku. Volně pobíhající budou zjištění a majitel brán k zodpovědnosti. Do veřejných objektů je psy vodit zakázáno. Psi musí být zajištěni proti úniku. Pohybuje-li se pes volně při rodinném domku, zahradě apod., je povinen jeho majitel opatřit vstup viditelnou výstrahou "Pozor pes". Majitelé psů jsou povinni dodržovat předpisy o povinném očkování proti vzteklině.
4. Hospodářské zvířectvo není dovoleno pouštět na chráněnou veřejnou zeleň. Znečištění veřejného prostranství při přemísťování hospodářského zvířectva je nutné uklidit v souladu s ustanovením Čl. II., odst. 2 této vyhlášky. Chov hospodářského zvířectva je povolen jen těm vlastníkům, kteří mají vybudováno trvalé zařízení pro chov. Chovat lze jen v takovém počtu, aby tato zvířata a jejich chov nezpůsoboval hygienické závady, nenarušoval bezpečnost osob a nebyl příčinou narušování občanského soužití. Zároveň při chovu nesmí dojít k trýznění chovaných zvířat.
5. Užívání veřejného prostranství na základě povolení obecního úřadu lze jen po dobu sjednanou v povolení. Po skončení užívání je nutno veřejné prostranství uvést do původního stavu, tj. urovnat, zahrnout, zamést apod.
Žádost o povolení užívání veřejného prostranství lez podat přímo na Obecní úřad Starý Jičín u krátkodobých pronájmů. U dlouhodobých pronájmů se fyzické a právnické osoby obrátí na občanskou komisi v daném území, která k žádosti dá vyjádření a sjedná dobu užívání. Jen na základě jejího vyjádření vydá povolení Obecní úřad Starý Jičín.
Čl. IV.

Závěrečná ustanovení
1. Záležitost čistoty a vzhledu celé naší obce je věcí všech občanů, je třeba odstranit lhostejnost a nevšímavost ke všem negativním jevům.
2. Občanské komise ve spolupráci se všemi občany budou spolupracovat a sledovat čistotu a pořádek a tím přispívat k zdravému životnímu prostředí v obci.
3. Porušení této vyhlášky může být posuzováno jako přestupek podle zákona ČNR. č. 200/90 Sb., o přestupcích. Za přestupek mohou být uloženy pokuty až do výše 5.000,- Kč.
4. Tato vyhláška byla projednán a v obecní radě dne 28. 1. 1991, v obecním zastupitelstvu dne 30. 1. 1991 a ruší stávající Nařízení o ochraně životního prostředí.
5. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15. dubna 1991.
Antonín Hrňa
starosta

Jan Dvorský
zástupce starosty
Zveřejněno 30.01.1991 v 12:12 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®